27. december 2014

Slovenski delavci migranti v Avstriji vs. slovenski uradniki v inštitucijah EU

Slovenski delavci migranti v Avstriji vs. slovenski uradniki v inštitucijah EU


Poglejmo si na primeru slovenskih delavciev migrantov v Avstriji in slovenskih uradnikov v inštitucijah EU, kdo je tisti, ki je v privilegiranem položaju.


"Po Mramorjevem zakonu o dohodnini je že od leta 2005 tudi v Sloveniji uveljavljeno tako imenovano načelo obdavčitve svetovnega dohodka. To pomeni, da če živite v Sloveniji (oziroma natančneje: če ste slovenski davčni rezident), od vseh svojih dohodkov, tudi če jih zaslužite v tujini, plačujete dohodnino po slovenski zakonodaji. Dohodke, ki jih zaslužite na tujem ali dobite nakazane iz tujine, je treba že med letom prijaviti davčni (zdaj finančni) upravi in ta vam praviloma (nemudoma in z veseljem) pošlje odločbo za doplačilo akontacije dohodnine."

Vir: članek Snežane Šušteršič, davčne svetovalke, z naslovom Davčni privilegiranci iz Apač: http://www.siol.net/novice/slovenija/2014/12/davcni_privilegiranci_iz_apac.aspx)

To seveda ne velja za slovenske rezidente, ki so zaposleni v inštitucijah Evropske unije v Bruslju in Strassbourgu.

"V 34. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12 in 40/12 - ZUJF; v nadaljevanju: ZDoh-2) je določeno, da se dohodnine ne plačuje od dohodka iz zaposlitve, ki ga prejme rezident kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki, Evropski investicijski banki ali Evropskem investicijskem skladu, pod pogojem, da se od tega dohodka plačuje dohodnina v teh institucijah. Ta dohodek se ne upošteva pri izračunu višine dohodnine od preostalega obdavčljivega dohodka takega rezidenta.

Navedena določba temelji na zakonodaji Evropske unije.

Obdavčevanje plač, mezd in prejemkov, ki jih uradnikom in drugim uslužbencem Unije izplačuje Unija, je urejeno v Protokolu o privilegijih in imunitetah Evropske unije. Protokol, ki se je začel uporabljati v letu 1967 in je bil naknadno večkrat spremenjen in dopolnjen, je priloga Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

V prvem odstavku 12. člena (prejšnji člen 13) Protokola je na splošno določeno, da so uradniki in drugi uslužbenci Unije dolžni plačevati davek v korist Unije od plač, mezd in prejemkov, ki jih prejemajo od Unije, v skladu z določenimi pogoji in postopki. V Kadrovskih predpisih za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti je določeno, da se tovrstni davek v korist Unije v letu 2012 plačuje po stopnji 5,5%. V drugem odstavku navedenega člena je določeno, da so uradniki in drugi uslužbenci Unije oproščeni nacionalnih davkov od plač, mezd in prejemkov, ki jih izplačuje Unija.

Slovenija je kot članica EU dolžna spoštovati pravi red EU. S 34. členom ZDoh-2 je tako dosežena skladnost domačega zakona s predpisi EU."

(Ministrstvo za finance)

Vir: http://www.predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/3357

Torej, kdo je sedaj privilegiran?

Ni komentarjev: